Akitli işlem nedir?

Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları gibi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlere akitli akitli işlem denir. Mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması ve devri için Tapu Müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesi şarttır ancak kişisel haklar için resmi senet düzenlenmez.

Akitsiz işlem nedir?

Kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi Tapu Kanununun 26. Maddesinin dışında kalan, ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemlerdir. Bu işlemler için resmi senet yerine Tescil İstem Belgesi düzenlenir.

Aleniyet Nedir?

Aleniyet tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesidir.

Ana sicil nedir?

Tapu kütüğü, kat mülkiyeti kütüğü, yevmiye defteri, resmi belgeler (resmi senet, plan, mahkeme kararı ve diğerleri) ana sicillerdir ve tapu sicilinin asli unsurlarını oluştururlar.

Aplikasyon (yer gösterme) nedir?

Aplikasyon yer tespitdir, tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir yani parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesidir.

Arazi, arsa ve bina nedir?

Arazi dünya yüzeyidir, kapsamına denizler ve göller gibi suyla kaplı alanlarda girmektedir. Arsa ise üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yerdir. Emlak Vergisi Kanununda belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi olarak tanımlanır. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olup; Konut, turistik veya sınai tesis yapılmak amacıyla her ne şekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya bu yolda şerh verilen arazi ve arazi parçaları, deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması ya da sınai ve turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısıyla ve İmar ve İskan Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen alanların sınırları içinde, imar planı ile iskan sahası olarak ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi parçaları da arsa sayılmaktadır. Bina ise kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapıdır. Bina yapıldığı madde ne olursa olsun, karada ya da su üzerindeki sabit inşaatların hepsini kapsar.

Arsa payı nedir?

Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.

Askeri yasak bölge nedir?

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sınırlar içerisindeki, yurt savunması bakımından önem taşıyan askeri tesislerin ve bölgelerin yakınındaki bölgedir.Birinci derece askeri yasak bölgeler içerisindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır. İkinci derecedeki askeri yasak bölgelerde yabancı uyruklu kimseler taşınmaz edinemezler ve eğer edinmişlerse tasfiye edilir. Yabancılar izin almadan bu bölgede taşınmaz kiralayamazlar. Bu hükümlere aykırı hareket edenler cezalandırılır. Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen her türlü inşaat durdurulur.

Ayni hak nedir?

Mülkiyet hakkı gibi kişilerin eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyetini sağlayan ve bu nedenle herkese karşı ileri sürülebilen haklara ayni hak denir

Ayni sermaye taahhüdü nedir?

Ayni sermaye taahhüdü taşınmaz bir malın mülkiyetinin ya da ayni bir hakkın, yeni kurulmakta olan ya da önceden kurulmuş bulunan bir şirkete ortak olmak amacıyla devredilmesidir.

Azil nedir?

Azil vekaletnamedeki vekilin ya da yetki belgesindeki temsilcinin yetkisinin sonlandırılmasıdır. Azil noterden ya da tapu sicil müdürlüğünden dilekçe ile yapılır. Azil belgesi Tapu Müdürlüğüne ulaşınca aziller siciline kaydedilir. Vekaletle yapılan işlemlerde aziller siciline bakılarak vekilin yetkisinin devam edip etmediğine bakılır.

Bağımsız bölüm nedir?

Bağımsız bölüm bir yapının Kat Mülkiyeti Kanununa göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerini ifade eder.

Başvuru fişi nedir?

Başvuru fişi Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvuran hak sahiplerinin bu sözlü başvurularının müdürlükçe yazıya geçirildiği matbu formdur. Başvuru fişi iki nüsha düzenlenir, biri başvuran kimseye verilir, diğeri dosyasında muhafaza edilir.

Beyan nedir?

Beyan üçüncü kişileri bilgilendirmek ve özellikle uyarmak amacı ile tapu kütüğündeki özel sütununa işlenen, taşınmazın hukuki durumunu gösteren bilgilerdir.

Cebri icra nedir?

Cebri icra ödenmemiş bir alacağın icra müdürlüğü aracılığı ile tahsilidir.

Cebri satış nedir?

Cebri satış bir borçluya ait hacizli ya da ipotekli bir gayrimenkulün, icra müdürlüğü veya alacaklı kamu idaresi kanalıyla borcu tahsil için satılması ve ihale alıcısı adına tescil edilmesidir.

Depozito nedir?

Kiralanan emlak kiracı tarafından boşaltıldığına ortaya çıkabilecek hasarları ve mülk sahibinin ödemek zorunda kalabileceği elektrik, su, doğalgaz, aidat gibi masrafları karşılamak üzere kira sözleşmesi sırasında alınan teminat bedeline deposito denir.

Devre mülk nedir?

Devre mülk sadece belli dönemlerde kullanılmak üzere satın alınan ve değişik kişilerce de kullanılabilen emlaktır. Devre mülkte hak sahibine, her yıl belli bir zaman diliminde istifade ettiği taşınmaz mal üzerinde (sınırlı) bir ayni hak tanınmıştır. Devre mülk sahibi, mülk konusu taşınmazın aynı zamanda hisseli malikidir. Devre mülk, devre tatil ile karıştırılmamalıdır. Devre tatilde tapu sicil kaydı yoktur.

Düzeltme nedir?

Düzeltme tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelere uygun olarak düzeltilmesi işlemidir.

Eklenti nedir?

Kömürlük, garaj ve depo gibi, bağımsız bölümün dışında olmasına rağmen o bölüme tahsis edilmiş yerlere eklenti denir.

Ferağ verme nedir?

Gayrimenkul sahibinin mülkiyet hakkını devretmek ya da başkası lehine üzerinde bir hak kurmak amacı ile Tapu Müdürlüğü’nde düzenlenen resmi senedi imzalayarak başkası lehine tescilini istemesidir.

Gabari nedir?

Gabari yapılacak bir binanın imar planında öngörülen azami yüksekliğidir.

Gayrimenkul nedir?

Gayrimenkul kelime anlamı olarak, yabancı, başka anlamına gelen “gayr” sözcüğü ile nakledilmiş, taşınmış anlamına gelen “menkul” sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle taşınmaz veya taşınmaz mal olarak da adlandırılmaktadır. Gayrimenkul, diğer ifadeyle taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması olanaksız olan durağan malları ifade etmektedir. Emlak kelimesi ise arapçadan gelmekte ve mülkler anlamını taşımaktadır. Dilimize yerleşmiş olan “mal mülk” taşınabilir mallar ve taşınamaz mallar anlamında kullanılmaktadır. Genel olarak taşınmaz mülkiyetinin konusunu özüne zarar vermeden bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan eşyalar oluşturmasına karşın kanunlarımızda sadece arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler taşınmaz eşya olarak sayılmıştır.

Geçici şerh nedir?

Geçici şerh, tapuda yapılacak bir işlemde ayni hakkını ispat veya eksik belgesini tamamlaması için ilgili kişi ya da kuruma süre verilerek mevcut hakları tehlikeli bir gelecekten kurtarma işlemidir.

Hisse tevhidi nedir?

Hisseli bir taşınmaz malda hissesi olan bir kimsenin aynı taşınmaz üzerinde yeni bir hisse alması durumunda önceki hisseyle sonra alınan hissenin birleştirilerek tapu kütüğüne tescil edilmesine hisse tevhidi denir. Bu tescil için başvuruya gerek yoktur.

İfraz (ayırma) nedir?

Bazı durumlarda gayrimenkulün değerinin artması, daha kolay satılması, imar planının uygulanabilir olması, hisseli yerlerin paylaşımını kolaylaştırmak, taşınmazın tamamı yerine parçalayarak bir kısmını satış ya da ipotek işlemine tabi tutmak, arazinin bütünü yerine bir kısmında inşaat yapmak amaçlanabilir. Bu gibi nedenler ile tapu kütüğünde kayıtlı olan taşınmazın birden fazla parçalara ayrılmasına ifraz ya da ayırma denir. İfraz ile oluşturulacak parsellerin kamuya ait bir yola cephesi olması gerekir. İfraz edilen alanın yüzde 35’ini geçmemek şartıyla bu işlem sonucu ortaya çıkan yeşil alan, yol, otopark gibi yerler belediyeye bedelsiz terk edilir. İfraz ile yeni oluşturulan parseller 5000 metrekareden küçük, kadastro yoluna cephesi ise 25 metreden az olamaz.

İkametgahta işlem nedir?

Tapuda işlem yaptıracak kişinin tapu idaresine gitmesine engel bir durumu olduğu taktirde tapu memurlarının o kişinin adresine gidilerek talebin karşılamasına ikametgahta işlem denir.

İmar planı nedir?

İmar planı, planın yapıldığı alan içerisindeki bölgenin coğrafi konumu, bölgede yaşayan ve çalışan nüfus yoğunluğu, nüfus artışı, ekonomik durum, geçim kaynakları, sosyal ve kültürel gereksinimler, dinlenme ve eğlence gereksinimleri, ulaşım durumu ve benzeri tüm verilerinin dikkate alınarak planlama sınırı içinde yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde daha iyi bir yaşama düzeni sunmak için, hizmet ve yapı ilişkilerini düzenleyen, plan sınırında yer alan bölgenin gerek çevresiyle gerekse kendi içerisinde olan bağlantıları da gözeterek hazırlanan uzun vadeli tasarımlardır.

İpotek nedir?

İpotek, borç ödemelerini güvence altına almak için alınan bir gayrimenkul teminatıdır. İpotek işleminde söz konusu borç, herhangi bir mülkü almak isteyen kişiye verilmiş kredidir. İpotek kredisinin süresi gayri menkul türüne göre değişmektedir. Bireysel konut kredilerinde yurtdışında vade 20-30 yıl arasında değişmektedir. Ticari gayri menkul kredilerinde ise bu süre daha kısadır. Konut kredilerinin uzun vadeli olmasının nedeni ödenmesini kolaylaştırmaktır. Ticari gayri menkullerde ise gayri menkul alındıktan sonra ticari faaliyetlerde kullanılıp, gelir sağlandığından daha kısa vadeli olur.

İskan Nedir?

Yapılan yapı bittiğinde oturulmak için alınan yapı kullanım izinine iskan denir. İskan yapılan binanın plan ve projesine uygun olarak tamamlandığını gösterir.

İştira hakkı nedir?

Bir gayrimenkulü belli bir bedelle, belli bir süre içinde sahibinden satın alabilme hakkına iştira hakkı denir. İştira hakkı satış vaadine benzer, noter tarafından düzenlenen sözleşme tapu kütüğüne not düşülür.

İzale-i şuyu nedir?

Bir gayrimenkulde ortak olan kişilerin paylaşım konusunda anlaşamamaları durumunda, ortaklardan birinin mahkemeye başvurması üzerine, mahkeme kararı ile ortaklığın sonlandırılmasına izale-i şuyu denir.

Kadastro nedir?

Gayrimenkullerin sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir.

Kadastro adası nedir?

Çevresi kamuya ait yol, dere, deniz, göl gibi sınırlar ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Bu adalarının yerlerini gösteren krokiye ada anahtarı, adaların hangi kadastro ya da imar paftalarında ait olduklarını gösteren dizine ada fihristi denir. Bu adaları yerde işaretleyebilmek için uygulama haritası üzerinden alınan ölçüleri yazarak düzenlenen krokiye ise ada uygulama krokisi nedir.

KAKS nedir?

KAKS Katlar Alanı Katsayısının kısaltmasıdır. Binanın katlarının toplam alanının, parsel alanına oranına KAKS denir, “inşaat emsali” ya da inşaat yoğunluğu” olarak da adlandırılır. KAKS yüzde ile ifade edilir.

Kat irtifakı nedir?

Kat irtifakı yapının bağımsız bölümleri üzerinde o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan mülkiyet hakkıdır. Yapı tamamlandığında kat mülkiyetine dönüştürülür.

Kat mülkiyeti nedir?

Tamamlanmış bir yapının bölümlerinin arsa payına bağlı olarak bağımsız kullanım hakkını sağlayan mülkiyettir.

Parsel nedir?

Sınırları haritalarda belirlenmiş arazi parçasına parsel denir. Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cepheye parsel cephesi, binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki uzaklığa parsel derinliği denir.

Şufa Hakkı nedir?

Şufa hakkı hisseli gayrimenkulleri satın almada öncelik hakkıdır. Önalım hakkı olarak da adlandırılır. Kanuni şufa hakkında taşınmazın hissedarlarının birbirlerine karşı kanuni şufa hakları vardır. Sözleşmeden doğan şufa hakkında ise bunun tapu kütüğüne şerhi zorunludur.

Tevhid (birleştirme) nedir?

Bazı durumlarda bir taşınmazın alanı belli bir ihtiyacı karşılamak için yetersiz kalabilir. Belli bir arsaya yapılacak inşaat için komşu arsaya ihtiyaç olabilir, imar planının uygulanabilir olması için parsellerin birleştirilmesi gerekebilir, tek başına inşaat yapımı imkansız olan iki arsa birleştiğinde inşaat imkanına sahip olarak değer artışı sağlayabilir, bir tarla komşu tarla ile birleştiğinde işlemesi kolaylaşarak verimliliği ve değeri artabilir ya da yapılacak büyük bir yatırım için komşu parsellere ihtiyaç duyulabilir. Bu gibi nedenler ile tapu kütüğünde kayıtlı olan taşınmazların tek bir parsel haline getirilmesine tevhid ya da birleştirme denir. Birleştirilecek taşınmazların aynı mal sahibine ya da sahiplerine ait olması ve bitişik olması gerekir. Gayrimenkul üzerinde ipotek ya da haciz gibi haklar var ise bular yeni oluşturulan kayıda aktarılır. Tevhid ile birleştirilen gayrimenkullerin değer artışına tevhid değeri denir.


Benzer konular :

Satış, Bağış ve Trampa İşlemlerinde Tapuda Gerekli Evraklar

Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı

İletişim Formu

  • Adınız
  • Soyadınız
  • E-mail Adresiniz
  • Telefonunuz
  • Mesajınız

Cevap Yaz