Bildiğiniz gibi konut nitelikli gayrimenkullerden değeri 5.000.000 TL ve üzeri olanlara Değerli Konut Vergisi getirildi. 07.12.2019 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ ile Emlak Vergisi Kanunu’na 42 ila 49. Maddeler ilave edildi. İlave edilen bu maddeler ile Mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5.000.000 TL ve üzeri olanlara Lüks Konut Vergisi getirildi.

Değerli Konut Vergisi Yeni Düzenleme

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak.

 • Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmayacak, Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.
 • TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacak.
 • Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.
 • Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.
 • Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri 1 yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

Lüks Konut Vergisi Kanunu Neleri Kapsıyordu?

Lüks Konut Vergisi Kanun’un neler getirdiğine ve uygulama şekline bakalım;

 • Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk Lirası ve üzerinde olanlar Değerli Konut Vergisi’ne tabi.
 • Taşınmazın değeri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılacak Değerleme ile belirlenecektir.
 • Belirlenen taşınmaz değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan ediliyor: Tasinmazdegerleme.tkgm.gov.tr
 • Taşınmazın değeri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce İlgilisine ayrıca Tebligat ile bildirilir.
 • Değerleme çalışması sonuçlarına, Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne veya Genel Müdürlüğe iletilmek üzere taşra birimlerine şahsen ya da yetkili temsilci aracılığı ile yazılı olarak müracaat ederek itiraz edilebilir.
 • İtiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşir.
 • Süresinde yapılan itirazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 • İtiraz sonucunda kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, Değerli Konut Vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir.
 • Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, Bina Vergi Değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır.
 • Verginin matrahı, bina Vergi Değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır.
 • Lüks konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;
  5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3)
  7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6)
  10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) oranında vergilendirilir.
 • Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen mesken nitelikli taşınmazların değeri her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen Yeniden Değerleme Oranında artırılır.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen taşınmaz değeri, değer tespitinin yapıldığı yıl Yeniden Değerleme Oranında artırılmaz. Başka bir değişle 2019 yılında belirlenen taşınmazın değeri, 2020 de ödenecek Değerli Konut Vergisi’nin matrahıdır.
 • Lüks konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecektir.
 • Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler.
 • Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.
 • Paylı Mülkiyetlerde her bir malik ayrı ayrı sorumludur.
 • Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hale gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.
 • Muaflıklar (Bakınız ilgili Kanun’un 46. Maddesi)
 • 2020 yılının Şubat ayının 20. günü sonuna kadar beyanname verilecektir.
 • Her yıl Beyanname verilmesi zorunludur.
 • Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenecektir.

Lüks Konut Vergisine İtiraz Nasıl Yapılır

Değerli Konut Vergisi ile mülk sahiplerine 15.000 liradan başlayan vergiler yansıyacak. Eğer gayrimenkulünüzün değerinin yüksek belirlendiğini düşünüyorsanız itiraz etmenizde fayda var.

 • Tebligattaki değeri kabul eden maliklerin itiraz etmelerine gerek yok, zira itiraz etmeyen maliklerin taşınmazı için belirlenen değer tebligattan 15 gün sonra kesinleşmiş olacak.
 • Lüks Konut Kanun kapsamına giren taşınmazına verilen değeri yüksek bulan maliklerin tebligatın yapıldığı tarihten itibaren Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz etme hakları bulunmaktadır. Bu itirazın SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından hazırlanan Değerleme Raporu ile yapılması faydalı olabilir.
 • Hukukçuların görüşlerine göre; yaptıkları itirazdan sonuç alamayan malikler, 20 Şubat 2020 günü akşamına kadar verecekleri Beyannamenin ihtirazi kayıtla vererek alacakları Tahakkuk fişi ile Vergi Mahkemeleri’nde dava açma hakkı bulunmakta.
 • Ayrıca, yine itirazı kabul edilmeyen veya taşınmazın değerini yine de yüksek bulan malik İdari Mahkemelerde dava açma hakkına sahip.

İletişim Formu

 • Adınız
 • Soyadınız
 • E-mail Adresiniz
 • Telefonunuz
 • Mesajınız