Blog

18Nis 2015

Fiyatlar Fiyatlar, bütün talep fonksiyonlarının vazgeçilmez unsurudur. Konut talebi de konut fiyatlarındaki değişimlerden etkilenmektedir. Talep sadece mal ve hizmetlerin fiyatlarından değil ikame ve tamamlayıcı malların fiyatlarından da etkilenir. Konut piyasasında hane halkları kiralamak veya sahip olmak amaçlı konut seçimini, ikame olanaklarının düşüklüğü karşısında yapmaktadırlar. Yatırım amaçlı konut talebi ise diğer yatırım malları fiyatlarında meydana gelen […]

Yazının Devamı
18Nis 2015

Türkiye’de, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana konut konusuna yakın bir ilgi gösterilmiş ve neredeyse her dönemde yasal düzenlemeler ve bunların sonuçları olan kurumsal yapıların ortaya çıkarılması ile dünyaya paralel bir yenileme çizgisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak bu yenileme çizgisi kuramsal bir sistem olarak sonuçlandırılamamıştır. 1927 yılından 1950 yılına kadar geçen süreçte nüfus artış oranı ve kentleşme hızı […]

Yazının Devamı
18Nis 2015

Konut üretimi, bir yandan barınma gibi bir temel sosyal gereksinimi karşılarken, diğer taraftan bu sektöre yapılan yatırımlar, gerek sektöre girdi veren üretim sektörleri üzerinde yarattığı etkiler, gerekse doğrudan ve dolaylı olarak gelişmesini sağladığı istihdam olanakları ile ekonomik açıdan da çok önemlidir. Bilindiği gibi konut piyasası makro ekonominin bütünü içerisinde büyük bir paya sahiptir. Konut ve […]

Yazının Devamı
18Nis 2015

Yasal Durum Analizi Gayrimenkul geliştirme sürecinde yapılan ilk çalışma yatırım kararlarının öncesinde durum değerlendirmesi niteliğindeki yasal durum analizi olmalıdır. Yasal durum analizi, gayrimenkulün en verimli kullanımının ve varsa hukuki sorunlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Gayrimenkul projelerinde tapu kayıtları (ipotek, şerh, beyan vb.), kısıtlamalar, kadastro kayıtları, alansal sınırlar, çevresel özellikler, imar durumu ve diğer kanuni mükellefiyetlerin […]

Yazının Devamı
18Nis 2015

Emlak vergisi en eski ve en yaygın vergilendirme biçimlerinden biridir. Bir servet vergisi olan emlak vergisi mali kaynak sağlamak, vergi adaletini gerçekleştirmek, gelir ve servet dağılımındaki dengesizlikleri gidermek gibi sosyal amaçlar ile toplumların örgütlenme biçimlerine bağlı olarak siyasal amaçlarla da yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.   Emlak vergisi, tarihin en eski vergi türlerinden biri olup kaynaklardan […]

Yazının Devamı
18Nis 2015

Dünyada kentsel dönüşüm süreci iki farklı temele dayanmaktadır; birincisi 1851’de İngiltere’de çıkmış olan konut kanunu ikincisi ise 1851-1873 arasında Fransa’da Haussmann’ın kamu desteğiyle yapmış olduğu büyük operasyonlardır. Haussmann on beş yıl içinde kentin tüm alt yapısını yenilemiş, yeni bir yaşam biçimi oluşturmuştur. Ancak bu dünya Harvey’e göre yeni endüstrinin istekleriyle oluşup, artı değerin sömürülmesi yönü […]

Yazının Devamı
18Nis 2015

Kentsel dönüşüm kavramı ülkemizde 1980’lerde kent merkezleri ve gecekondu bölgelerinin değişimi ile gündeme gelmeye başlamış olup, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında çıkarılan kanunla kentsel dönüşüm alanında geniş kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Kentsel dönüşüm sürecinde yasal düzenlemeler önemli bir yer tutmaktadır. Bu yasal düzenlemeler de zamanının şartlarına ve ihtiyaçlarına göre değişikliğe uğrayabilmektedir. Şişman ve […]

Yazının Devamı
17Nis 2015

Tapuda Satış İşleminde Gerekli Evraklar: Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Pasaport ya da Avukat Kimliği) 1 adet satıcının fotoğrafı (vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel) 2 adet alıcının fotoğrafı (vesikalık, 6×4 cm ölçülerinde, güncel) Başkası adına yapılan işlemlerde Temsil Belgesi (Vekaletname, Vasi Kararı ya da Yetki Belgesi) Belediyeden alınmış, gayrimenkulün emlak beyan değerini gösteren belge Belediyeden alınmış Vergi Borcu […]

Yazının Devamı
16Nis 2015

Reklamcılığın ve reklamın geçmişi, bilinen tarihin ilk dönemlerine kadar eskiye dayanmaktadır. Arkeolojistlerin Akdeniz ve çevresindeki ülkelerde gerçekleştirmiş olduğu araştırmalarda ortaya çıkan bulgular, çeşitli olayların duyurusunun yapıldığını ortaya koymaktadır. Romalıların gladyatör savaşlarını duyurmak amacıyla duvarları boyadıkları, Fenikelilerin ise mallarına olan ilgiyi artırmak amacıyla geçtikleri güzergahlarda bulunan büyük kayalara çeşitli figürler yaptıkları ortaya çıkmıştır. Ortaçağda yerel tacirlerin ya […]

Yazının Devamı
15May 2013

Akitli işlem nedir? Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları gibi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlere akitli akitli işlem denir. Mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması ve devri için Tapu Müdürlüğünde resmi senet düzenlenmesi şarttır ancak kişisel haklar için resmi senet düzenlenmez. Akitsiz işlem nedir? Kişisel hakların […]

Yazının Devamı